วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555


...ยินดีต้อนรับสู่ My Blogger" ...


รายละเอียดรายวิชานวัตกรรม


คำอธิบายรายวิชา

                 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผุ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
วัตถุประสงค์
                 เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
1. อธิบายความหมายของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
2. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้
3. ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
4. บอกถึงปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศได้
5. บอกความหมายและประเภทแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ได้
6. อธิบายพื้นฐานการออกแบบการเรียนการสอนได้
7. อธิบายรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
8. ยกตัวอย่างรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้
9. อธิบายวิธีการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมได้
10. เสนอแนวทางในการสร้าง ปรับปรุงนวัตกรรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาได้อย่างน้อย 1 รายวิชา
11. สามารถแสวงหาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมได้
12. ยกตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศได้อย่างน้อย 3 เรื่อง


เนื้อหาบทเรียน

       หน่วยการเรียนที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ
       หน่วยการเรียนที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ
       หน่วยการเรียนที่ 3 การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
       หน่วยการเรียนที่ 4 จิตวิทยาการเรียนการสอน
       หนวยการเรียนที่ 5 การออกแบบการเรียนการสอน
       หน่วยการเรียนที่ 6 นวัตกรรมการเรียนการสอน
       หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์
       หน่วยการเรียนที่ 8 เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       หน่วยการเรียนที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
       หน่วยการเรียนที่ 10 แนวโน้มในอนาคตเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาหรือการเรียนการสอน
หลักคุณธรรม จริยธรรมความซื่อสัตย์
...มารู้จักความซื่อสัตย์กันเถอะ ^O^ " ...


ความหมายของความซื่อสัตย์

.....ความซื่อสัตย์ หมายถึง พฤติกรรมตรงและความจริงใจ ไม่คิดคด

ทรยศ ไม่คิดโกงและไม่หลอกลวง หรือเราอาจจะพูดง่ายๆก็คือคนที่

เป็นคนตรงประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริงเปรียบเทียบคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์


....."ความซื่อตรง" คือตั้งใจกระทำกิจการ ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่

ของตนนั้น โดยซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติกำลัง

ของตน ด้วยความมุ่งหมายให้กิจการนั้น ๆ บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จ

โดยอาการอันงดงามที่สุดที่


ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์


ประโยชน์


...1 ทำให้เป็นคนที่มีระเบียบ มีความตั้งใจ และจะทำอะไรก็จะประสบ

ความสำเร็จในชีวิต

...2 ทำให้คนอื่นเชื่อถือและไว้วางใจ

...3 ทำให้จะไม่เกิดการทะเลาะวิวาท

...4 ทำให้มีมิตรมาก อยู่ในสังสมอย่างสบายใจและสงบสุข

...5 ทำให้ไม่มีคนเอารัดเอาเปรียบกัน


คุณค่า

...ความซื่อสัตย์ เป็นคุณธรรมเริ่มต้นความดีทั้งหลาย คุณธรรมนี้ไม่

สามารถเกิดขึ้นเองหากแต่เราจะปฎิบัติและศึกษา และฝึกจนเป็นนิสัย 

ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ หากขาดสิ่งนี้ก็จะทำให้สังคมยุ้งเหยิง 

เกิดความหวาดระแวงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน ถ้าทุกคนทำหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริต ย่อมทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบและ

มั่นคง อันเกิดผลดีต่อประชาชนนั้นคือตัวเรานั้นเอง
สุภาษิตสำนวนไทยที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์

เต่าใหญ่ไข่กลบ

>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า การทำอะไรที่เป็นพิรุธแล้วพยายามจะกลบเกลื่อนไม่ให้คนอื่นรู้

ปากว่าตาขยิบ
>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า พูดอย่างหนึ่ง แต่ทำตรงกันข้าม

สิบแปดมงกุฎ

>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่า ผู้มีเล่ห์เหลี่ยมมา

ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

>>>เป็นสำนวนที่หมายความว่าความซื่อสัตย์กินใช้ไม่มีวันหมด แต่เงินทองใช้ก็หมดไปเรื่อยๆ